Psychoterapia humanistyczna, psychoanalityczna, Gestalt w Warszawie

Skuteczna psychoterapia humanistyczna i psychoanalityczna - Warszawa
Skuteczna humanistyczna psychoterapia i psychoanalityczna – Warszawa
Nasi psychoterapeuci w Warszawie podlegają stałej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych Superwizorów ważnych towarzystw psychoterapeutycznych.

Przykładowe rodzaje psychoterapii prowadzonej w naszym ośrodku w mieście Warszawa:

  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna,
  • Psychoterapia Gestalt.
  • Psychoterapia humanistyczna,
  • Psychoterapia psychodynamiczna,
  • Psychoterapia psychoanalityczna.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna:

W psychoterapii poznawczo-behawioralnej myślom i działaniom przypisujemy istotną rolę. Człowiek to samodzielny podmiot, który przetwarza wiadomości otrzymywane ze środowiska, w którym funkcjonuje, po czym stosownie na te informacje reaguje. Psychoterapia poznawczo-behawioralna odbywająca się w naszej poradni w Warszawie koncentruje się przede wszystkim na postawieniu diagnozy i na zmianie dysfunkcyjnych przekonań, postaw i zachowań utrudniających codzienne działanie. Na początku psychoterapeuta behawioralno-poznawczy ustala z pacjentem jeden problem, który będzie przedmiotem terapii. Psychoterapeuta uczy pacjenta konkretnych procedur i taką metodą po jakimś czasie pacjent staje się terapeutą dla samego siebie. Pacjent otrzymuje prace domowe i stara się je wykonać. To przedłużenie edukacji prowadzonej w gabinecie psychoterapeuty. Istotną rolę pełnią także eksperymenty behawioralne, dzięki którym można zebrać dane o sobie i otaczającej rzeczywistości, a także ćwiczyć w praktyce nowe umiejętności i zachowania. Psychoterapia poznawczo-behawioralna cechuje się jasną strukturą i jest nastawiona na konkretny cel. Psychoterapia poznawczo-behawioralna to zwykle terapia krótkoterminowa. W naszej poradni psychologicznej w mieście Warszawa, psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jedną ze skuteczniejszych metod postępowania w różnego rodzaju zaburzeniach psychicznych.

Psychoterapia  Gestalt:

Gestalt jest humanistyczną szkołą wsparcia psychoterapeutycznego. Jej podstawą jest poszerzanie świadomości – to jedno z najważniejszych założeń, które wykorzystuje psychoterapia Gestalt. Uzyskana w trakcie psychoterapii Gestalt szersza świadomość swoich uczuć, swojego ciała, świadomość otaczającej nas rzeczywistości, pozwala dostrzec, co jest przyczyną naszych trudności. Im bardziej jesteśmy świadomi siebie, tym bardziej jesteśmy wolni, doświadczamy własnych możliwości i lepiej radzimy sobie z problemami. W trakcie psychoterapii Gestalt rolą psychoterapeuty jest towarzyszenie klientowi w jego staraniach poszukiwania sensu, w jego rozwoju i pomoc w dostrzeżeniu możliwości dokonywania zmian. Psychoterapie Gestalt uczy widzieć własne potrzeby, pragnienia i uczy, jak je wyrażać. Psychoterapie Gestalt prowadzona w naszej poradni w mieście Warszawa obejmuje kilka etapów, których celem jest między innymi poznanie problemów pacjenta i dostosowanie odpowiedniej formy pomocy. Pomoc terapeutyczna w kierunku Gestalt to szansa wyjścia z zastałych schematów i zaczęcia lepszego życia.

Psychoterapia humanistyczna:

Istotą podejścia humanistycznego jest wewnętrzne doświadczenie „tu i teraz”. Na to doświadczenie składają się doznania zmysłowe, myśli, emocje, doświadczanie własnego ciała, świadomość siebie samego – czynniki te są niezwykle istotne w psychoterapii humanistycznej prowadzonej w naszej poradni w mieście Warszawa. Od tego doświadczenia można być blisko lub daleko. Można przebywać głównie w przeszłości lub przyszłości. Można doświadczać tylko myśli lub wyobrażeń, a nie doświadczać emocji. Leczące, według podejścia humanistycznego, jest przede wszystkim zbliżanie się Pacjenta do całościowego doświadczania siebie w swoim niepowtarzalnym tu i teraz. Ze względu na tę niepowtarzalność zasadniczym ekspertem w psychoterapii humanistycznej jest sam Pacjent, terapeuta jest przede wszystkim towarzyszem drogi.

Podłoże filozoficzne dla podejścia humanistycznego stanowią przede wszystkim: fenomenologia, filozofia egzystencjalna i filozofia dialogu. Wyrazem tego jest postawienie akcentu na „jak?”, a nie „dlaczego?”, zaakcentowanie niepowtarzalności i autentyczności jednostki oraz relacji „ja –ty”.

Podejście humanistyczne jest ściśle związane z podejściem egzystencjalnym – oba wyrastają z tych samych przesłanek filozoficznych. Podejście egzystencjalne akcentuje wolność człowieka, sferę wartości, sens życia, dodaje do „tu i teraz” aspekt przyszłości opartej na głębokim wewnętrznym doświadczeniu a do psychiki – obszar ducha. Psychoterapie humanistyczne prowadzona przez lekarzy w naszym ośrodku w Warszawie opiera się między innymi na empatii, a także bezwarunkowym zaakceptowaniu Pacjenta.

Psychoterapia psychodynamiczna:

Psychoterapia psychodynamiczna to odmiana psychoterapii wglądowej, która opiera się na założeniu istnienia nieświadomego „życia umysłowego”, które ma znaczący wpływ na jakość „życia realnego”. W psychoterapii psychodynamicznej istotnym jest założenie, że jednym z kluczowych pragnień człowieka jest tworzenie związków z innymi. Metoda nawiązywania i kontynuowania relacji kształtuje się w dzieciństwie i wynika relacji z rodzicami lub innymi opiekunami. Wzorce funkcjonowania interpersonalnego pochodzące z przeszłości mają znaczący wpływ na jakość obecnych relacji z innymi. Wczesnodziecięce relacje z rodzicami lub innymi opiekunami mają nie tylko wpływ na dzisiejsze funkcjonowanie interpersonalne, ale także na sposób traktowania siebie, czyli adekwatnego rozpoznawania własnych możliwości i ograniczeń. Celem psychoterapii psychodynamicznej jest lepsze poznanie siebie, swoich zasobów i metod radzenia sobie z własnymi limitami oraz rozpoznanie nieświadomych wzorców kształtowania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi, co zwiększa szansę na tworzenie bardziej zadowalających relacji opartych na rzeczywistym własnym doświadczeniu.

Psychoterapia psychoanalityczna:

Psychoterapia psychoanalityczna to sposób leczenia problemów psychicznych, mający swe źródło w z psychoanalizie i bazujący na założeniach teoretycznych stworzonych przez Zygmunta Freuda. Psychoterapia ta nie jest jednak psychoanalizą. W praktyce różni się od niej siedzącą pozycja pacjenta (w psychoanalizie pacjent leży na kozetce) oraz niższą częstotliwością sesji psychoterapeutycznych w tygodniu: dwie lub trzy sesje (w psychoanalizie są to zwykle cztery sesje tygodniowo lub pięć).

W psychoterapii psychoanalitycznej zakłada się funkcjonowanie nieświadomości (konfliktów, myśli, emocji, mechanizmów). Istotna jest analiza tzw. przeniesienia, a więc relacji między psychoterapeutą, a pacjentem, co ma prowadzić do zrozumienia trudności interpersonalnych i „wewnątrzpsychicznych” pacjenta i ich przepracowania.

W terapii psychoanalitycznej istotne jest sięganie do czasu dzieciństwa oraz wczesnych relacji pacjenta z bliskimi mu osobami (głównie rodzicami, rodzeństwem), co pozwala lepiej pojąć obecne trudności i umieścić je we właściwym znacznie szerszym kontekście.

Główną ideą tej formy leczenia zaburzeń psychicznych jest przyglądanie się funkcjonowaniu własnego umysłu i w dalszej kolejności stopniowe pogłębianie rozumienia siebie – w ten sposób odbywa się psychoterapia psychoanalityczna prowadzona przez naszych psychoterapeutów w ośrodku w mieście Warszawa.

Terapia ta nie przynosi gotowych rozwiązań ani odpowiedzi na pojawiające się w trakcie leczenia terapii, ale pomaga samodzielnie znaleźć drogę do tych rozwiązań, przez zrozumienie własnych trudności blokujących nasz rozwój.

Ten rodzaj psychoterapii jest skierowany do ludzi ciekawych siebie , którzy posiadają motywację do długoterminowej i głębokiej pracy nad sobą.

Psychoterapia Gestalt, humanistyczna, poznawczo-behawioralna i psychoanalityczna – oferta naszej poradni psychoterapeutycznej znajdującej się w mieście Warszawa jest skierowana do osób poszukujących lepszej jakości życia oraz głębszego zrozumienia otaczającej rzeczywistości.

Zapisz się lub zadzwoń do recepcji INZPiRO.

Psychoterapia humanistyczna, psychoanalityczna, Gestalt w Warszawie
4.38 (87.69%) 13 głosów